Page 9 - A emocionante viaxe da auga
P. 9

PROCESO DE DESALINIZACIÓN. No caso de proceder do medio mariño, a auga debe
           someterse ademais a este tratamento, que ten lugar entre o proceso da filtración e o da desinfección, e
           que inclúe á súa vez varios pasos.
                          FILTRACIÓN               DESINFECCIÓN
                                    DESALACIÓN

                  Microfiltración, mediante
                  mallas extremadamente
                  finas.

                              Osmose Inversa, unha tecnoloxía de purificación  Acondicionamento de
                              da auga que utiliza unha membrana semipermeable  pH, para reducir o
                              para eliminar elementos suspendidos na auga, como  grao de alcalinidade
                              bacterias, ións moléculas e partículas. da auga.

       E CON ISTO                    MÁIS?,
     TEMOS COMPLETADO O                 AÍNDA HAI                 EU VEXO
     CICLO DO TRATAMENTO                 MÁIS?                  A AUGA
       PERO AÍNDA HAI                                      XA SUUUPER
         MÁIS                                          LIMPA                                                  DURANTE TODO O
                                                  PROCESO, A AUGA
                                                   É SOMETIDA A
                                                  RIGOROSAS ANÁLISES
                                                  QUE GARANTAN QUE
                     A INVESTIGACIÓN                      A AUGA CUMPRE
                     E A INNOVACIÓN                      COS MÁIS ALTOS
                      TECNOLÓXICA                        ESTÁNDARES
                     SON ASPECTOS                        DE CALIDADE E
                     FUNDAMENTAIS NA                      SALUBRIDADE PARA
                     XESTIÓN DO CICLO                       O CONSUMO
                      INTEGRAL
                       DA AUGA


         test de campo                             controis en laboratorio

                          analizadores automáticos
                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12